Tusol eterično ulje

68.00kn (9.03 €)

Kategorija: Oznake: , ,

Opis

Dobivanje: Destilacija cijelog nadzemnog dijela biljke japanske metvice, listova eukaliptusa, nadzemnog dijela biljke timijana i kadulje vodenom parom.

Zemlja porijekla: Indija (eterično ulje japanske metvice, Kina (eterično ulje eukaliptusa), Španjolska (eterično ulje timijana), Hrvatska (eterično ulje kadulje)

Sadrži: Mentha arvensis oil, Eucalyptus globulus oil, Thymus vulgaris oil, Salvia officinalis oil, limonen

OPASNOST:

H226 Zapaljiva tekućina i para.
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
P301+P310 AKO SE PROGUTA: odmah NAZVATI CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P332+P313 U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima.

Pakiranje: 20 ml